ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όλοι οι Χρήστες (εφεξής, “Χρήστες”) που επισκέπτονται, χρησιμοποιούν, περιηγούνται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αλληλεπιδρούν με την Ιστοσελίδα μας www.karkamani.gr (εφεξής, “Ιστοσελίδα”) οφείλουν προηγουμένως να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης και μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας μας.

Στην περίπτωση που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα πρέπει να παύσουν την χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας αμέσως.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διατηρούμε το δικαίωμα κατά καιρούς να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης δημοσιευτούν στην Ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.karkamani.gr/terms-of-use.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι Χρήστες συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας θα θεωρείται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα αυτές τις τροποποιήσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ
Η Ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενο της, συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, e-book και τα λοιπά αποτελούν πνευματική μας ιδιοκτησία και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς νόμους και κανόνες περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια μας.

Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας θα κινηθούμε νομικά για να προστατεύσουμε και να εξασφαλίσουμε την πνευματική μας ιδιοκτησία.

Τα υπόλοιπα σήματα εμπορικά ή μη, ονομασίες προϊόντων, ονόματα διάφορων εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας, ανήκουν αποκλειστικά στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και η προβολή τους στην Ιστοσελίδα μας δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να θεωρείτε ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή κάποιου δικαιώματος χρήσης τους.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Δεν εγγυόμαστε ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας μας θα είναι πάντα απαλλαγμένη από σφάλματα και συνεπώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για ζημιές ή καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων χαμένων κερδών, αποταμιευμένων ποσών, συνεχών ή απομονωμένων ζημιών που θα προκύψουν από τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία της.

Δεν εγγυόμαστε επίσης και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ως προς την πιστότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνουν οι Χρήστες από την Ιστοσελίδας μας. Οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνετε από την ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνεται ως συμβουλή ή οδηγία και δεν θα πρέπει να ακολουθείται πιστά.

Πολλές από τις πληροφορίες αποτελούν προσωπικές γνώμες/απόψεις δικές μας, των υπαλλήλων μας, των συνεργατών μας ή τρίτων οι οποίες μπορεί να είναι και λανθασμένες. Δεν εγγυόμαστε για αυτές και δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν οι Χρήστες αποφασίσουν να τις ακολουθήσουν.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ
Στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι οι οποίοι οδηγούν σε Ιστοσελίδες τρίτων.

Οι Χρήστες ενδέχεται επίσης να βρουν διαφημιστικό ή άλλο περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα μας που συνδέεται και αυτό με Ιστοσελίδες τρίτων.

Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο και τη λειτουργία των Ιστοσελίδων τρίτων και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που ενδέχεται να προσφέρονται σε αυτές.

Αυτές οι Ιστοσελίδες οφείλουν να έχουν τους δικούς τους Όρους Χρήσης και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ασφαλή περιήγηση σε αυτούς.

Η παραπομπή σε άλλες Ιστοσελίδες γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνση των Χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση για το οτιδήποτε.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η χρήση της Ιστοσελίδας μας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο που:
⦁ Να μην παρεμποδίζεται η χρήση της.
⦁ Να είναι σύμφωνος με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
⦁ Να μην προκαλούνται βλάβες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο δίκτυο που τις παρέχει και τις υποστηρίζει.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παραδειγματική, τυχαία, ειδική ή παρεπόμενη ζημιά, απώλεια εσόδων, φήμης ή άλλης ζημιάς, σφάλματος ή καταστροφής που τυχόν προκύψουν στους Χρήστες από τη λειτουργία η την μη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας.

Η Ιστοσελίδα μας παρέχεται στους Χρήστες της ως έχει χωρίς περαιτέρω εγγυήσεις για τη λειτουργικότητά της, ενώ η χρήση της γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Οι Χρήστες συμφωνούν να μας αποζημιώσουν, να μας υπερασπιστούν και να μας απαλλάξουν από οποιεσδήποτε αξιώσεις, ενέργειες, αποζημιώσεις και/ή υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων και των δικαστικών εξόδων) που μπορεί να προκύψουν από δική τους οποιασδήποτε μορφής παράβαση.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Εάν κάποιος όρος αυτής της συμφωνίας αποδειχτεί ενάντια στο νόμο, άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, τότε ο όρος αυτός θα κριθεί ξεχωριστά από τη συμφωνία και δε θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των υπόλοιπων όρων.

Οποιαδήποτε διένεξη/διαφορά δεν καταστεί δυνατό να επιλυθεί φιλικά αρμόδια για την επίλυση θα είναι τα Ελληνικά δικαστήρια.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
Στην περίπτωση που η ηλικία κάποιου Χρήστη είναι μικρότερη των δέκα οχτώ (18) ετών επιτρέπεται η χρήση της Ιστοσελίδας μας αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να είναι ενήλικας και να αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Η Πολιτική Απορρήτου και η Πολιτική Cookies της Ιστοσελίδας μας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας. Οι Χρήστες οφείλουν να τις διαβάσουν, να τις κατανοήσουν και να τις αποδεχτούν για να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας μας.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε ή να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενο της αποδέχεστε πλήρως τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies της Ιστοσελίδας μας.

Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα πρέπει να παύσετε την χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας αμέσως.

Με την αποδοχή σας δηλώνετε επίσης ότι είστε ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στην περίπτωση που έχετε κάποιο αίτημα ή θέλετε απλά να ρωτήσετε κάτι σχετικό με τους παρόντες Όρους Χρήσης επικοινωνήστε μαζί μας με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

1) Φόρμα Επικοινωνίας: www.karkamani.gr/#contact
2) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@karkamani.gr
3) Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6983015485

www.karkamani.gr | Υπεύθυνη: Στεφανία Καρκαμάνη

Scroll to Top